Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Φέρνουμε τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς στον 21ο αιώνα ψηφιοποιώντας τις ρουτίνες και τις διαδικασίες τους
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Ένα σημαντικό έργο που αναλαμβάνουν οι εταιρείες λογισμικού και οι κρατικοί φορείς είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός των καθημερινών λειτουργιών και διαδικασιών, προκειμένου να διευκολύνουν εταιρείες, οργανισμούς και πολίτες. Η Cytech συμβάλλει σε αυτόν τον μετασχηματισμό δουλεύοντας σε έργα και λογισμικό που θα αυτοματοποιήσουν τις ρουτίνες, θα ελαχιστοποιήσουν τη γραφειοκρατία και θα κάνουν τις εργασίες πιο αποτελεσματικές.
https://www.cytechmobile.com/wp-content/uploads/2022/09/cytech-working-on-computer.jpg

Εργαλείο Διαχείρισης Έργων

Ανάθεση από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Ανάθεση από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Το έργο είχε σαν στόχο τη δημιουργία μιας διαδικτυακής εφαρμογής που θα δώσει τη δυνατότητα στα στελέχη του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής να παρακολουθούν και να διαχειρίζονται γρήγορα και αποτελεσματικά όλες τις δράσεις και τα έργα που εκτελούνται από όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου. Το Εργαλείο Διαχείρισης Έργων δημιουργήθηκε με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες του Υπουργείου, λαμβάνοντας υπόψη τις πολιτικές και τις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται από τις διάφορες υπηρεσίες του για την παρακολούθηση των διαφόρων έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη ανά πάσα στιγμή. Το λογισμικό εγκαταστάθηκε στις υποδομές του Υπουργείου για μέγιστη απόδοση και ελάχιστο κόστος φιλοξενίας

Εφαρμογή για την Ηλεκτρονική Υποβολή Απογραφικών Δελτίων

Ανάθεση από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Ανάθεση από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική άσκηση φοιτητών Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού επί του πλοίου για την πραγματοποίηση του πρώτου ναυτικού εκπαιδευτικού τους ταξιδιού», αλλά και γενικότερα για τις δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, το Υπουργείο Ναυτιλίας υποχρεούται να διαθέτει σύστημα συλλογής δεδομένων, επεξεργασίας, αποθήκευσης και μεταφοράς των δεδομένων των συμμετεχόντων, προκειμένου αφενός να διασφαλίζεται η ακρίβεια και επάρκεια των δεδομένων των συμμετεχόντων, και αφετέρου η έγκαιρη ενημέρωση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος με τα δεδομένα αυτά. Η παραπάνω συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των δεδομένων των συμμετεχόντων βασίζεται στους όρους που περιλαμβάνονται στην Απόφαση Ένταξης. Για το σκοπό αυτό, αναπτύχθηκε μια εξειδικευμένη διαδικτυακή εφαρμογή για τη μηχανογράφηση των παραπάνω διαδικασιών.

https://www.cytechmobile.com/wp-content/uploads/2022/09/cytech-academy.jpg
https://www.cytechmobile.com/wp-content/uploads/2022/09/cytech-certificates-seaworthiness.jpg

Σύστημα έκδοσης Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας

Ανάθεση από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Στόχος αυτού του έργου είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος για την υποστήριξη της λειτουργίας του Τμήματος Πιστοποιητικών Ναυτικής Ικανότητας της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ναυτικών. Το πληροφοριακό σύστημα ενσωματώνει Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και:

  • Υποστηρίζει πλήρως τη διαδικασία έκδοσης του Certificate of Competence-CoC (Certificate of Proficiency-CoP), σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση «Περί προτύπων εκπαίδευσης, πιστοποίησης και φύλαξης ναυτικών 1978» (STCW), όπως τροποποιήθηκε και την εθνική νομοθεσία.
  • Παρέχει τη δυνατότητα αναζήτησης και παρακολούθησης υφιστάμενων πιστοποιητικών, για διάφορες κατηγορίες Ναυτικών, συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων ναυτικών που εκδίδονται από τρίτες χώρες.
  • Ψηφιοποιεί πλήρως αφενός τη διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης για λογαριασμό των ναυτικών και την ενημέρωση τους, αφετέρου την εξακρίβωση της γνησιότητας των πιστοποιητικών.

Δήλωση υπερωριών εργαζομένων μέσω SMS

Ανάθεση από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Αντικείμενο αυτού του έργου είναι η προσφορά αποκλειστικού 5ψήφιου αριθμού SMS και υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για τις ανάγκες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Συγκεκριμένα, η Cytech προσφέρει στο υπουργείο έναν αποκλειστικό 5ψήφιο κωδικό, στον οποίο οι εργοδότες στέλνουν μέσω SMS τις υπερωρίες των εργαζομένων τους και έτσι τις καταχωρούν στο σύστημα του υπουργείου. Το σύστημα της Cytech είναι άμεσα συνδεδεμένο με το σύστημα του υπουργείου και η όλη διαδικασία λήψης των μηνυμάτων των εργοδοτών και απάντησης εάν ήταν επιτυχής η εγγραφή των υπερωριών, είναι αυτοματοποιημένη.

https://www.cytechmobile.com/wp-content/uploads/2022/09/cytech-overtime-sms.jpg
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image