Η Cytech υλοποίησε την εφαρμογή για την έκδοση Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας (ΑΝΙ) Ελλήνων ναυτικών

Τον Δεκέμβριο του 2024 η Cytech ολοκλήρωσε για λογαριασμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής το έργο ανάπτυξης πληροφοριακού συστήματος με σκοπό την υποστήριξη του Τμήματος Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ναυτικών (ΔΕ-ΚΝ).

Το πληροφοριακό σύστημα που υλοποιήθηκε:

  • ενσωματώνει Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
  • υποστηρίζει πλήρως τη διαδικασία έκδοσης των Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας (ΑΝΙ) [Certificate of Competence-CoC / Certificate of Proficiency-CoP], σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση «Για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών 1978» (STCW), όπως τροποποιήθηκε και την εθνική νομοθεσία.
  • παρέχει τη δυνατότητα της αναζήτησης και εποπτείας των υπαρχόντων πιστοποιητικών, για διάφορες κατηγορίες Ναυτικών, συμπεριλαμβανομένων και των θεωρήσεων (endorsements) ναυτικών που εκδίδονται από τρίτη χώρα.
  • ψηφιοποιεί πλήρως αφενός τη διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης εκ μέρους των ναυτικών και ενημέρωσής τους, αφετέρου την επαλήθευση της γνησιότητας των πιστοποιητικών.

 
Το έργο αυτό είναι ένα από τα βήματα του Υπουργείου Ναυτιλίας προς την ψηφιοποίηση των διαδικασιών του, με στόχο τον εκσυγχρονισμό, την επιτάχυνση και την βελτιστοποίηση της λειτουργίας του.

Share